DAS Kosh 0420

DAS Kosh 0420

A photo of Kosh Smaha working at Davis Chvrolet.